ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

โครงการปลูกถ่ายไต
ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปีประสูติ

 

 

 

รายนามผู้ก่อตั้ง

 คณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัญโญ เพ็ญชาติ
นายแพทย์สง่า นิลวรางกูร
พันเอกนายแพทย์ชนะ แย้มบุญเรือง
นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา
แพทย์หญิงรำไพ สุวรรณภา
นายแพทย์ชาญ โพชนกุล
นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ
ศาสตราจารย์นายแพทย์มุนี แก้วปลั่ง
นายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล
นายแพทย์ไพบูลย์ จิตประไพ
นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
นายแพทย์วิจิตร บุญพรรคนาวิก
 

 

การบริจาคเครื่องไตเทียม

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเป็นตัวกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเครื่องไตเทียม โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนาชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ หรือ ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันเวลาราชการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187