ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

 
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเกี่ยวกับค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไต นอกจากนี้ยังให้ การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนสนับสนุนทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่แพทย์ โรคไตรวมทั้งการอบรมพยาบาลไตเทียม เพื่อพัฒนาให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับอารยประเทศ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วย
 

     
 
     
 

ข่าวสารจากมูลนิธิ

 
     

1.   

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2565

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2565

2.   

ประกาศการจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2565

ประกาศการจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2565

3.   

ประกาศการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

ประกาศการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

4.   

ประกาศรับสมัครพยาบาลไตเทียม และพยาบาลวิชาชีพ Full time / Part time

ประกาศรับสมัครพยาบาลไตเทียม และพยาบาลวิชาชีพ Full time / Part time

5.   

ประกาศการจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2564

ประกาศการจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2564

6.   

สนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2564

สนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2564

7.   

ประกาศเลื่อนการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

ประกาศเลื่อนการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

8.   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

9.   

ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

10.   

สนับสนุนทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2564

สนับสนุนทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2564

11.   

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

12.   

ประกาศการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ รุ่นที่ 49

ประกาศการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ รุ่นที่ 49 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

13.   

ขอถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

14.   

ประกาศการจัดสรรช่วยเหลือประจำปี 2563

ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มีมติเวียนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี จากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 ทัร่ึท พ.ศ.2653 อนุมัติการช่วยเหลือผู้ป่วย โรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ ตลอดจนสนับสนุนโครงการหน่วยไตเทียมโครงการเปลี่ยนไต ทุนศึกษาอบรมและทุนวิจัยต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงิน 90 ล้านบาท

15.   

ประกาศเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประกาศเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการรับพระราชทานประกาศนียบัตร พยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 46-47 ซื่งกำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทยไทย ชั้น 8 ตึกกัลยาณีวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ออกไปโดยไม่มีกำหนด


     
 

ข่าวกิจกรรม

 
     
   
 

วันมหิดล

 
  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย วางพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
     
     
     
 
         
         

 
         
     
 

การบริจาคเครื่องไตเทียม

 

การบริจาคเงิน

 
         
  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเครื่องไตเทียม โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนาชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ หรือ ตึกกัลยาณิวัฒนา ชั้น 8 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันเวลาราชการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187   มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเงิน เชิญบริจาคได้ดังนี้ บริจาคด้วยตนเองที่ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช ติดกับตึกอำนวยการด้านท่าน้ำ ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-412-4090, 02-412-9717  
     
         
     
 

การบริจาคอื่นๆ

 

 
         
 

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาค โดยท่านสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยอยู่ที่ตึกกัลยาณิวัฒนาชั้น 7 โรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ในวันเวลาราชการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ 02-419-7187