ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

โครงการปลูกถ่ายไต
ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปีประสูติ

 

 

 

วัตถุประสงค์

 


 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะ รวมทั้ง การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไต
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไตและทางเดินปัสสาวะ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อทำให้การรักษาและป้องกันโรคไต และทางเดินปัสสาวะเป็นผลดียิ่งขี้น
 4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไต และทางเดินปัสสาวะ
 5. ร่วมมือ ส่งเสริมและประสานงานกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ นี้ และการสาธารณประโยชน์ เพื่อที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสสวะให้ได้ผลดีที่ สุดตามกำลังความสามารถ
 

กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มผู้ให้การรักษา
 2. กลุ่มผู้รับการรักษา
 3. สื่อการรักษา
 

กลุ่มผู้รับการรักษา คือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ขัดสนทั่วประเทศ การช่วยเหลือของมูลนิธิโรคไตฯ กระทำทั้งต่อผู้ป่วยโดยตรงและผ่านทางโรงพยาบาลของรัฐเป็นประจำทุกปีคือ

 • จัดสรรเงินให้แก่โรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจัดหวัด กว่า 90 แห่ง เพื่อใช้เป็นค่ายา ค่ารักษาผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ขัดสน
 • จัดตั้งโครงการหน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ทำการรักษาผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งละ 1,000 บาท เมื่อเทียบกับ 3,000 บาท ในโรงพยาบาลเอกชน และ 1,500-2,500 บาท ในโรงพยาบาลรัฐบาล ซึ่งผู้ป่วยต้องทำการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งไปตลอดชีวิตหรือจนได้รับการผ่าตัด
 • ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขัดสนเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนไต โดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายละ 50,000 บาท สื่อการรักษา ได้แก่ ยาและอุปกรณ์การรักษาต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์และปัจจัยอื่นๆที่จะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ คือ
  • ช่วยให้แพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ มียาดีๆ และจำเป็นในการรักษา ตลอดจนเครื่องมือ ทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือผ่าตัดไต น้ำยาล้างไต เครื่องไตเทียม เครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการเปลี่ยนไต เป็นต้น
  • เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทันสมัยแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปทางสื่อมวลชนทุกสาขา และทาง วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือและปฎิบัติตัวที่ถูกต้อง
  • ขอความร่วมมือจากกรมตำรวจใช้เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์ ตลอดจนรถตำรวจทางหลวง สนับสนุนการขนส่งผู้ป่วยและผู้บริจาคไต เพื่อส่งเสริมการผ่าตัดเปลี่ยนไตให้มากและดียิ่งขั้น
  • ขอพระราชทานเพลิงศพ ให้แก่ผู้ที่บริจาคไตและอวัยวะ เพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนไตและอวัยวะต่าง

กล่าวโดยสรุป ปีหนึ่งๆ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการต่างๆ ดังกล่าว เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยโรคไตทั่วไปเพื่อ ยืดชีวิต ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายด้วยการล้างไต และเพื่อ ชุบชีวิตใหม่ ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนไต โดยคิดเป็นเงินปีหนึ่งๆ มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมราว 10-20