ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

โครงการปลูกถ่ายไต
ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปีประสูติ

 

 

 

ข่าวจากมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 


 
ประกาศ การจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2562
อ่านต่อ >>>

 ประกาศ การจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2562
อ่านต่อ >>>

 ประกาศ รับสมัครทุนฝึกอบรมแพทย์ในประเทศและต่างประเทศประจำปี 2561
อ่านต่อ >>>

 ประกาศ รายนามผู้ได้รับการคิดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 46
อ่านต่อ >>>

 การจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2561
ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช-นครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มีมติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 .....

 การจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2561
ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช-นครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มีมติจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 .....
อ่านต่อ >>>

 ประกาศการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 45 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระบมงกุฏเกล้า และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพพยาบาลไตเทียม รองรับความต้องการของการรักษาผู้ป่วยด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้สามารถปฏิบัตงานในหน่วยไตเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกสาร
อ่านต่อ >>>

 ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2561
ด้วย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มีมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ >>>

 ประกาศผล รายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 43
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะแพทยศาตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
อ่านต่อ >>>

 


ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ >>>

 


ประกาศ การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 43
หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพพยาบาลไตเทียม รองรับความต้องการรักษาผู้ป่วยด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้สามารถปฏิบัติงานในหน่วยไตเทียม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
อ่านต่อ >>>

 


ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ >>>

 


ประกาศการจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางเป็นประฐานการประชุม อนุมัติการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ ตลอดจนสนันสนุนโครงการหน่วยไตเทียม โครงการเปลี่ยนไต ทุนศึกษาอบรม และทุนวิจัยต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงิน 89 ล้านบาท
อ่านต่อ >>>

 


ประกาศสมัครรับทุนฝึกอบรมแพทย์ประจำปี 2560
ด้วย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซื่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประฐานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มีมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 อนุมัติทุนฝึกอบรมแพทย์ประจำปี 2560 ทุนละ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบานถ้วน) ต่อเดือน
อ่านต่อ >>>

 


สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยไตวายสามารถเตรียมเส้นฟอกเลือดได้ตั้งแต่ GFR น้อยกว่า 10 cc/min/1.73m2 ในกรณีที่ค่าเตรียมเส้นฟอกเลือดมากกว่า 20,000 บาท/ 2ปี และจำเป็นต้องแก้ไขเส้นเลือดหรือเตรียมเส้นเลือดใหม่สามารถเบิกเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 10,000 บาท และเพิ่มการสนับสนุนปริมาณยา Erythropoietin ตามระดับความเข้มข้นของเลือด
อ่านต่อ >>>

 


ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาล รุ่น 41
รับสมัครพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 41 ของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
จำหน่ายใบสมัครวันที่ 2-25 พฤษาภาคม พ.ศ. 2559 และรับสมัคร ตั้งแต่ 2 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 (วันและเวลาราชการ)
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>
อ่านต่อ >>>

 


ประกาศรับสมัครพยาบาลไตเทียม รุ่น 40
รับสมุัครพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 40 ของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ >>>

 


 

พิธีมอบเครื่องไตเทียม ระบบน้ำ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2558
วันนี้ ( 25 สิงหาคม 2558) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2 เป็นประธานมอบ
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 39
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2558 - 5 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 39
จำหน่ายใบสมัคร 1-22 พฤษาภาคม พ.ศ. 2558 และรับสมัคร ตั้งแต่ 1 - 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (วันและเวลาราชการ)
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>
อ่านต่อ >>>

 


 

รายงานการดำเนินงานประจำปี 2558 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สรุปผลรายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีค. 58
อ่านต่อ >>>

 


 

ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต"
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมรายการพิเศษ "น้ำใจ ช่วยไต" สมทบทุน โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่องบ 5 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 22.15-00.15 น.
อ่านต่อ >>>

 


 

ข่าวบริการ
สนับสนุนการผ่าตัดปลูกถ่ายไต จำนวน 600 ราย ระหว่าง 2 เมย. 58 - 1 เมย. 59
อ่านต่อ >>>

 


การจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2558
ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลับาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มีมติจากการจำประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีค. 58 ซึ่ง
อ่านต่อ >>>

 


 

โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา รองประธานกรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2 ประธานแถลงข่าว “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ 38
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 7 สิงหาคม 2558
อ่านต่อ >>>

 


 

ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558
ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลับาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานได้มีมติจากการประชุมคณะกรรมการ
อ่านต่อ >>>

 


 

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 38
จำหน่ายใบสมัคร 3-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และรับสมัคร ตั้งแต่ 3 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (วันและเวลาราชการ)
<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>
อ่านต่อ >>>