ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

บริจารไตเทียม

 


 

การบริจาคอวัยวะ (ไต)

 


ติดต่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทรสายด่วน 1666

คลิกเพื่อเข้าสุู่เว็บไซต์สภากาชาดไทย

ติดต่อสมาคมปลูกถ่ายอวัยะแห่งประเทศไทย

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมปลูกถ่ายอวัยะแห่งประเทศไทย