ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

โครงการปลูกถ่ายไต
ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปีประสูติ

 

 

 

รายพระนามและรายนามกรรมการ

 


 

รายพระนามและรายนามคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
วาระ 29 ธันวาคม 2557 – 29 ธันวาคม 2559


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
องค์ประธานก่อตั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม รองประธานกรรมการคนที่ 1
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์  สิตปรีชา รองประธานกรรมการคนที่ 2
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายชัยชิต พึ่งจงเจริญสุข เหรัญญิก
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการ
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการ
นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการ
นายประสาร มาลีนนท์ กรรมการ
นางประไพศรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไพบูลย์ จิตประไพ กรรมการ
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจิตร บุญพรรคนาวิก กรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา กรรมการ
นายแพทย์สุรินทร์ ชนไมตรี กรรมการ
นายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง กรรมการ
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร กรรมการ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์โสภณ จิรสิริธรรม กรรมการ
นางสุมณฑา ชมธวัช กรรมการ
นายสมพันธ์ จารุมิลินท กรรมการ
ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ กรรมการ
ดร.อภิชัย จันทรเสน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
   
   
อนุกรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
29 ธันวาคม พ.ศ.2557 - 29 ธันวาคม พ.ศ.2559
 
คณะอนุกรรมการวิชาการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิจิตร บุญพรรคนาวิก ประธานอนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ อนุกรรมการ
พลโทถนอม สุภาพร อนุกรรมการ
นายแพทย์ประเสริฐ ธนกิจจารุ อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วสันต์ สุเมธกุล อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์โสภณ จิรสิริธรรม อนุกรรมการ
นายแพทย์สุรสีห์ พร้อมมูล อนุกรรมการ
นาวาอากาศเอกอนุตตร จิตตินันทน์ อนุกรรมการ
พันเอกอดิสร ลำเพาพงศ์ อนุกรรมการ
 
อนุกรรมการฝ่ายไตเทียม
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานอนุกรรมการ
พันเอกกิตติภัท เจนเกียรติฟุู อนุกรรมการ
นายชัยชิต พึ่งจงเจริญสุข อนุกรรมการ
แพทย์หญิงนันทกา จันทวานิช อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณนายแพทย์ไพบูลย์ จิตประไพ อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิจิตร บุญพรรคนาวิก อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา อนุกรรมการ
แพทย์หญิงคุณหญิงวิศวัจฉริยา โภวาที อนุกรรมการ
พลเอกสุทธชาติ พีชผล อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ อนุกรรมการ
แพทย์หญิงสุขฤทัย เลขยานนท์ อนุกรรมการ
ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ อนุกรรมการ
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการ
อธิบดีกรมการแพทย์ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาวักกะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ อนุกรรมการ
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
หัวหน้าพยาบาลหน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
   ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ อนุกรรมการ
   ณ โรงพยาบาลศิริราช (ศูนย์ไตเทียมกัลยานิวัฒนา) อนุกรรมการ
   ณ กองแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง อนุกรรมการ
   ณ กองแพทย์หลวง สวนจิตรลดา อนุกรรมการ
   ณ ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี อนุกรรมการ
   ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ
   
   
อนุกรรมการฝ่ายจัดสรรเงิน  
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานอนุกรรมการ
นายชัยชิต พึ่งจงเจริญสุข อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิจิตร บุญพรรคนาวิก อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไพบูลย์ จิตประไพ อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ อนุกรรมการ
ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ อนุกรรมการ
   
รายนามอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ที่ปรึกษา
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ที่ปรึกษา
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ที่ปรึกษา
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ที่ปรึกษา
คุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม ที่ปรึกษา
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา ที่ปรึกษา
หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง ที่ปรึกษา
นายชัย บูลกุล ที่ปรึกษา
คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ที่ปรึกษา
นางสุมณฑา ชมธวัช ประธานอนุกรรมการ
นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา อนุกรรมการ
นางสาวเทวี วงศ์วิทยา อนุกรรมการ
นางนันทวัน (เมฆใหญ่) สุวรรณปิยะศิริ อนุกรรมการ
นางนฤมล กาญจนดุล อนุกรรมการ
นางประเมิน จิตพิทักษ์ อนุกรรมการ
นายปริญญา เพิ่มพานิช อนุกรรมการ
นางเพชรรัตน์ เลิศนุวัฒน์ อนุกรรมการ
นางฟารีดา บุณยศักดิ์ อนุกรรมการ
นางรัชนี ชังชู อนุกรรมการ
นายแพทย์ระพีภัทร เกษมศุข อนุกรรมการ
นางละมูล ลือสุขประเสริฐ อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิทยา นาควัชระ อนุกรรมการ
นางวราภรณ์ วิชพันธุ์ อนุกรรมการ
นางวันเพ็ญ ตะติชรา อนุกรรมการ
นายสัมพันธ์ จารุมิลินท อนุกรรมการ
แพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์สิทธมาลย์ มุตตามระ อนุกรรมการ
นางฐาณิญา พงษ์ศิริ อนุกรรมการ
นางสุภาพ สุคนธทรัพย์ อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ อนุกรรมการ
นางสายพิณ พหลโยธิน อนุกรรมการ
นางสุนงนาท สูตะบุตร อนุกรรมการ
นางสุนีย์ เอกบัณฑิต อนุกรรมการ
นางสุณีย์ ศิริชาติชัย อนุกรรมการ
นายสุรเกียรติ ลิ้มเจริญ อนุกรรมการ
นางสุวรรณี ชวิตรานุรักษ์ อนุกรรมการ
นางอัมพร กีรติบุตร อนุกรรมการ
นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ อนุกรรมการ
แพทย์หญิงอภิญญา กีรติบุตร อนุกรรมการ
นางสาวอารยา จิตตโรภาส อนุกรรมการ
นางอนงค์ วรวรรณปรีชา อนุกรรมการ
นายสมเกียรติ เหล่าทวีสุข อนุกรรมการ
นายศักดา สัจจะมิตร อนุกรรมการ
นางญาณี จิตติรังสรรค์ อนุกรรมการ
 
รายนามอนุกรรมการฝ่ายจัดสรรเงิน
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานอนุกรรมการ
นายชัยชิต พึ่งจงเจริญสุข อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิจิตร บุญพรรคนาวิก อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไพบูลย์ จิตประไพ อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ อนุกรรมการ
ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ อนุกรรมการ
   
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษา
พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป ที่ปรึกษา
พลตรีภุชพงศ์ พงษ์ศิริ ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี ที่ปรึกษา
นางผาณิต พูนศิริวงศ์ ที่ปรึกษา
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนท์ทีวี ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ Thai PBS ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ Nation Channel ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN ที่ปรึกษา
นายกสมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษา
นายสมพันธ์ จารุมิลินท ประธานอนุกรรมการ
นางฐาณิญา พงษ์ศิริ อนุกรรมการ
นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร อนุกรรมการ
นางสายสม วงษ์ศาสุลักษณ์ อนุกรรมการ
นายสุวัฒน์ อังคทาภิมณฑ์ อนุกรรมการ
นายพิณโญ รุ่งสมัย อนุกรรมการ
นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล อนุกรรมการ
นางวรวรรณ ติณสูลานนท์ อนุกรรมการ
นายมานิจ สุขสมจิตร อนุกรรมการ
ดร.พิสิฐ เหตะกูล อนุกรรมการ
นายธีระพงศ์ พุกกะจันทร์ อนุกรรมการ
นายวสันต์ ทองสุข อนุกรรมการ
นายโกศล สงเนียม อนุกรรมการ
นายนพรัฐ พรวนสุข อนุกรรมการ
นายปกภูมิ เดชดีหนูแก้ว อนุกรรมการ
นางดารารัตน์ มหิกุล อนุกรรมการ
นางพัชรินทร์ เศวตสุทธิพันธ์ อนุกรรมการ
นายอำนาจ รัตนพงษ์ อนุกรรมการ
นางจิตรำไพ พงศ์กัญจนานุกูร อนุกรรมการ
นาวาเอกหญิงสีวิลา พิพัฒนนันท์ อนุกรรมการ
นางสาวกิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร อนุกรรมการ
   
   

 

 

การบริจาคเงิน

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเป็นตัวกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเงิน เชิญบริจาคได้ดังนี้ บริจาคด้วยตนเองที่ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกธนาคารไทยพาณิชย์