ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

โครงการปลูกถ่ายไต
ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปีประสูติ

 

 

 

การดำเนินงานและการช่วยเหลือ

 


 

การดำเนินการช่วยเหลือของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตให้ได้ผลดีที่สุดที่จะทำได้ ดังนี้

สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะ โดยการ
1. ให้การรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2. จัดสรรค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ
3. ให้การสนับสนุนการผ่าตัดเปลี่ยนไต
1.1 จัดตั้ง "หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย" 6 แห่ง
1.2 สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลต่างๆ และเพิ่มเติมเครื่องไตเทียม
1.3 จัดตั้ง "หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา"

1.1 จัดตั้ง "หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย" 6 แห่ง
ทำการรักษาเพื่อยืดชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งละ 1,000.00 บาท
- หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
- หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลศิริราช (ศูนย์ไตเทียมกัลยานิวัฒนา)
- หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ กองแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง
- หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ กองแพทย์หลวง สวนจิตรลดา
- หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี
- หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย (แห่งแรก)

หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา
โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดดำเนินการเมื่อ 29 ธันวาคม พ.ศ.2530 ปัจจุบันมีเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 58 เครือง 

เสด็จฯ เปิดตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสฆ์ เสด็จฯ เยี่ยมผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรไตแห่งประเทศไทย ชั้น 7 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นด้านบน


หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลศิริราช (ห้องกัลยาณิวัฒนา)
เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2535 ปัจจุบันมีเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24 เครื่อง

 

 

ขึ้นด้านบน

หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ กองแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง
ก่อตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่12 สิงหาคม พ.ศ.2536 ปัจจุบันมีเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน 16 เครื่อง

 

ขึ้นด้านบน

หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ กองแพทย์หลวง สวนจิตรลดา
ก่อตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่12 สิงหาคม ปัจจุบันมีเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน24เครื่อง

 

ขึ้นด้านบน

หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี
เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2548 ปัจจุบันมีเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 8 เครื่อง


ขึ้นด้านบน

1.2 สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลต่างๆ และเพิ่มเติมเครื่องไตเทียม
เครื่องCAVH , เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (CRRT) รวมทั้งระบบน้ำ RO และระบบน้ำเครื่องที่ (Portable RO) ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน


1.3 จัดตั้ง "หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา"
เพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และเพื่อให้มีหน่วยไตเทียมครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง ใน 34 จังหวัด โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเสด็จฯ เปิดหน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมได้จัดสรรเครื่องไตเทียม จำนวน 273 เครื่อง , เครื่อง CAVH จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (CRRT) จำนวน 3 เครื่อง , ระบบน้ำ RO จำนวน 52 เครื่อง และ ระบบน้ำเคลื่อนที่ (Portable RO) จำนวน 6 เครื่อง

ขึ้นด้านบน

2. จัดสรรค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง 3.ให้การสนับสนุนการผ่าตัดเปลี่ยนไต ซึ่งเป็นการชุบชีวิตผู้ป่วย โดยการ

3.1 สนับสนุนคณะแพทย์ และ โรงพยาบาลจัดตั้งโครงการผ่าตัดเปลี่ยนไตจำนวน 14 แห่ง คือ
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
- โรงพยาบาลราชวิถี
- โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
- โรงพยาบาลศิริราช
- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- โรงพยาบาลเลิดสิน
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร (วชิรพยาบาล)
- ภาควิชากุมาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

3.2 สนับสนุนช่วยเหลือค่าผ่าตัดเปลี่ยนไตโดยสนับสนุนช่วยเหลือค่าผ่าตัดเปลี่ยนไตให้แก่ผู้ป่วยที่ขัดสนรายละ 100,000 บาท

3.3 ช่วยเหลือค่ายากดภูมิคุ้มกันหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไตแก่ผู้ป่วย โดยส่วนหนึ่งใช้เงินจากเงินพระราชทาน "ทุนการกุศลสมเด็จย่า" และเงินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานให้แก่มูลนิธิฯ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่ง