ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

หัวข้อข่าว

 


 

 

การจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2558

 

ด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลับาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มีมติจากการจำประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีค. 58 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุม อนุมัติการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและ รายการอื่นๆ ดังรายละเอียดดังนี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ >>> รายละเอียดการจัดสรรเงินช่วยเหลือประจำปี 2558