ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

โครงการปลูกถ่ายไต
ถวายเป็นพระราชกุศล 100 ปีประสูติ

 

 

 

หัวข้อข่าว

 


 

 

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 39

 

จำหน่ายใบสมัคร 1-22 พฤษาภาคม พ.ศ. 2558 และรับสมัคร ตั้งแต่ 1 - 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (วันและเวลาราชการ)

หลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพยาบาลไตเทียม รองรับความต้องการของการรักษาผู้ป่วยด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งปัจจุบันและอนาคต ให้สามารถปฏิบัติงนในหน่วยไตเทียม ได้อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

<<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>