ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

หัวข้อข่าว

 


 

 

โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558) ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา รองประธานกรรมการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คนที่ 2 ประธานแถลงข่าว “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

 

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานก่อตั้ง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งมา ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้เป็นค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ “ต่อชีวิต”ผู้ป่วยด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนให้จัดตั้งหน่วยไตเทียม และ “ชุบชีวิต” ตามโครงการผ่าตัดเปลี่ยนไต รวมทั้งให้ทุนวิจัยอบรม และทุนการศึกษาต่อเพิ่มเติมแก่อายุรแพทย์โรคไตและศัลยแพทย์ เป็นจำนวนเงินมากกว่า 845 ล้านบาท

 

ปี พ.ศ.2546 จัดทำ “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระกุศล 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” องค์ประธานก่อตั้งมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2546 และเป็นวันครบครอบ 25 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ ให้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไตจำนวน 173 ราย จากที่ตั้งเป้าไว้ 80 ราย

 

ต่อมาปี พ.ศ.2550 จัดทำ“โครงการเปลี่ยนไตถวายเป็นพระราชกุศล 80 และ 84 พรรษา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ ให้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไตจำนวน 216 ราย และทำให้การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนไตของประเทศไทย เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ และเป็นจุดเริ่มต้นของการให้สิทธิประโยชน์การผ่าตัดเปลี่ยนไตของสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ในปี พ.ศ. 2556 มีการผ่าตัดเปลี่ยนไตถึง 549 ราย

 

แต่ในปัจจุบัน การผ่าตัดเปลี่ยนไต หรือการปลูกถ่ายไต ยังตอบสนองความต้องการของประเทศไม่เพียงพอ โดยในปี พ.ศ.2556 มีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายไตอยู่ถึง 3,900 ราย แต่มีผู้สมองตายบริจาคไตเพียง 158 ราย ปลูกถ่ายไตได้เพียง 287 ราย คิดเป็นเพียงร้อยละ 7.3 เท่านั้น

 

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรให้จัดตั้ง “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก

 

กล่าวโดยย่อคือสนับสนุน ให้มีการบริจาคไตจำนวน 300 ราย และมีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจำนวน 600 ราย ขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด คือกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สนับสนุนเพิ่มเติมแก่โรงพยาบาล และบุคลากร ที่ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 600 ราย รายละ 50,000.-บาท สนับสนุนเพิ่มเติมแก่บุคลากรที่ดูแลผู้บริจาคไต 300 ราย รายละ 7,500.-บาท และ Harvesting Team รายละ 7,500.-บาท รวมทั้งสนับสนุนยาพิเศษราคาแพงสำหรับการดูแลผู้ป่วยด้วย คาดว่าจะมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 36 โรงพยาบาล

 

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนช่วยเหลือผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายให้ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต อีกทั้งเป็นการวางรากฐานให้การผ่าตัดปลูกถ่ายไตและอวัยวะของประเทศไทยเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป