ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

 

การบำบัดทดแทนไต

 

การปลูกถ่ายไต

 

วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 

 

 

หัวข้อข่าว

 


 


สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยไตวายสามารถเตรียมเส้นฟอกเลือดได้ตั้งแต่ GFR น้อยกว่า 10 cc/min/1.73m2 ในกรณีที่ค่าเตรียมเส้นฟอกเลือดมากกว่า 20,000 บาท/ 2ปี และจำเป็นต้องแก้ไขเส้นเลือดหรือเตรียมเส้นเลือดใหม่สามารถเบิกเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 10,000 บาท และเพิ่มการสนับสนุนปริมาณยา Erythropoietin ตามระดับความเข้มข้นของเลือด

 

1. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ราคายา Erythropoietin

 

2. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน